Huurvoorwaarden Dutch Car Rent V.O.F.

Voertuig: het voertuig of andere zaak, die onderdeel is van de huurovereenkomst;

Huurder: de natuurlijke persoon of rechtsvorm die als huurder de huurovereenkomst sluit;

consument: de huurder die een natuurlijke persoon is en de huurovereenkomst niet heeft gesloten in de uitoefening van beroep of

bedrijf; schade aan de verhuurder: de vermogensschade die huurder direct of indirect lijdt ten gevolgen van: beschadiging (waaronder mede begrepen een toestand van het voertuig of van onderdelen die niet past bij normale slijtage) of vermissing van het voertuig of van toebehoren of onderdelen daarvan, of van een andere zaak van de verhuurder. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervanging van het voertuig en de derving van huurinkomsten; met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van de auto aansprakelijk is. Bestuurder: de feitelijke bestuurder van het voertuig.

Artikel 1

Bepaling van de huurprijs, overige kosten en de duur van de huur. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de factuur en/of huurovereenkomst is vermeld of anderszins schriftelijk is overeengekomen. Slechts na door verhuurder verleende toestemming in het huurder toegestaan het voertuig op een tijdstip gelegen buiten de openingstijden van verhuurder terug te brengen. In dat geval blijft huurder aansprakelijk voor alle schade ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk het voertuig heeft ontvangen en geïnspecteerd of heeft laten inspecteren; Rijklaarmaak kosten, haal -en brengkosten, aftank kosten en contractkosten kunnen te allen tijde in rekening worden gebracht.

Artikel 2

Zonder toestemming van verhuurder het gehuurde voertuig aan derden te verhuren is niet toegestaan, verhuurder is dan gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het voertuig weer in het bezit is van verhuurder, met dien verstande dat huurder tot aan dat moment een bedrag van €50,- per dag excl 21% btw boven op de huursom verschuldigd wordt, waarbij een gedeelte van de dag als dag geldt, onverminderd de gehoudenheid van huurder tot vergoeding van door verhuurder te lijden schade. Deze verhoging met €50,- excl 21% btw per dag geldt niet indien huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht.

Artikel 3

Verlenging van de huurperiode, huurder verplicht zich het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip dat de overeenkomst eindigt aan het in de huurovereenkomst vermelde bedrijf en adres terug te bezorgen, tenzij voordien verlenging van de huurovereenkomst is overgegaan.

Artikel 4

Kosten verbonden aan het gebruik van het voertuig gedurende de huurperiode, zijn voor rekening van de huurder bijv. tolgelden, brandstof, reiniging, milieu stickers, parkeerbelasting enz. Mocht er niet zijn afgetankt komen er kosten in rekening €12,50 + brandstofkosten voor de huurder. Mocht het voertuig vies worden ingeleverd kost dit €25,- voor de huurder. Is er gerookt in het voertuig kost dit minimaal €75,- tot wel €150,-voor de huurder, dit heeft te maken met de ernst van het schoonmaken. Heeft huurder een parkeerboete of een andere vorm van een verkeersovertreding, dan berekenen wij €10,00  per gebeurtenis aan administratie kosten.

Artikel 5

Gebruik van het voertuig, huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen. Huurder is verplicht tot het ongedaan maken van door hem of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen, huurder kan ter zake geen enkel recht op vergoeding doen gelden. Huurder is gehouden lading van het voertuig voldoende te waarborgen. Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder, eventueel tevens in de hoedanigheid van huurder zijn aangeduid, mogen het voertuig besturen. Het is huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op de voorzijde van het huurcontract. Huurder dient erop toe te zien dat alle bestuurders beschikken onder de bevoegdheid en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het sturen van het voertuig vereist is. Het is huurder niet anders dan met schriftelijke toestemming van verhuurder toegestaan het voertuig weder te verhuren of anderszins aan een ander in gebruik te geven. Het is huurder niet toegestaan verhuurder jegens derden te verbinden of de schijn daartoe te wekken. Indien de auto uit de macht van de huurder raakt, dient hij verhuurder daarvan in kennis te stellen. Het is huurder niet toegestaan lifters of dieren in het voertuig mee te nemen, het voertuig te gebruiken voor rijles of met het voertuig wedstrijden, snelheid-, rijvaardigheid-, of betrouwbaarheidsproeven te houden. Huurder dient alle vloeistoffen en de bandenspanning op het vereiste niveau te (laten) houden en dient het voertuig voor regelmatig onderhoud aan verhuurder aan te bieden. Huurder dient voor het voertuig geschikte brandstof te tanken. In geval van schade of defecten aan het voertuig doormiddel van verkeerd tanken of verkeerde olie toevoegen komen alle kosten voor rekening van de huurder, ook wanneer het hoger is dan het afgesproken eigen risico, het maximale eigen risico komt hierbij te vervallen.. Wanneer er schade gereden is, dient huurder direct contact op te nemen met verhuurder, en het schadeformulier binnen 48uur in bezit te brengen bij verhuurder. Mocht huurder een klapband krijgen, en de maximale toegestane laadvermogen is overschreden, dan komen alle bijkomende kosten voor de huurder. Drugs, vuurwapens en alle andere illegale goederen zijn verboden te vervoeren in onze voertuigen. Mocht huurder een ongeluk krijgen onder invloed van drugs, alcohol, lachgas of een andere soort wat niet is toegestaan in de wet, dan komen alle schade kosten in rekening voor de huurder mocht de schade hoger zijn dan het maximale eigenrisico.

Artikel 6

Beslag op het voertuig. Ingeval van administratief-, civiel-, of strafrechtelijk beslag op het voertuig, blijft huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huurprijs, tot het moment waarop het voertuig vrij van beslagen weer in bezit van verhuurder is. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.

Artikel 7

Aansprakelijkheid van de huurder voor gedragingen of nalatigheid van anderen. Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.

Artikel 8

Het is huurder niet toegestaan het gehuurde voertuig te gebruiken, anders dan in Nederland, tenzij contractueel anders is overeengekomen.

Artikel 9

Borg en eigen risico, huurder betaald borg voor eventuele extra gereden kilometers of kleine schades. Heeft de huurder een flinke schade gereden die hoger ligt dan de borg + eigen risico dan worden deze twee bedragen opgeëist door verhuurder en vermeerderd met de geldende btw 21%, dit is echter wel per gebeurtenis. De borg en eigen risico zijn vermeld op de voorzijde van de huurovereenkomst.